zvětšit písmo / zmenšit písmo

I.

Obecné informaceZásady ochrany osobních údajů

 • Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji při návštěvě webových stránek klinoft.cz.


Definice osobních údajů

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Mezi obecné osobní údaje chápeme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu a fotografický záznam. GDPR se vztahuje i na podnikající fyzické osoby, mezi osobní údaje patří i tzv. organizační údaje, kterými jsou e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.
 • Mezi citlivé osobní údaje patří členství v odborech a také údaje o zdravotním stavu. Do kategorie citlivých údajů nařízení nově zahrnuje genetické, biometrické údaje.
 • Genetickými údaji jsou osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků určité fyzické osoby, které vyplývají z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby nebo z analýzy jiného prvku, která umožňuje získat rovnocenné informace. Mezi osobní údaje o zdravotním stavu by měly být zahrnuty veškeré údaje související se zdravotním stavem, které vypovídají o tělesném nebo dušením zdraví člověka.
 • Biometrickým údajem se rozumí podle poslední judikatury podpis.


Obsah vložený z jiných webů

 • Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.
 • Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.


Správce

 • Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).


II.

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkáchProvozovatel webových stránek

 • Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jedná se o Centrum klinické oftalmologie s.r.o.
  - Název: Centrum klinické oftalmologie s.r.o.
  - Sídlo: Na Barikádách 676/36, 196 00 Praha
  - Telefon: 605 021 423 nebo 273 136 454
  - E-mail: info@klinoft.cz


Jak shromažďujeme vaše údaje

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a. Může jít například o údaje, které získáme tím, že jste na těchto stránkách klikli na tlačítko volat nebo na tlačítko napsat e-mail. A dále zpracovává osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky (údaje nezbytné pro plnění smlouvy).
 • Další údaje jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.


Za jakým účelem shromažďujeme vaše údaje

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.


K čemu vaše údaje používáme

 • Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.


III.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje • V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou jsme povinni (případně oprávněni) podle platných právních předpisů tyto údaje uchovávat, případně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního závazku.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 • Dále jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení, vždy však nejdéle do doby vypršení relevantních zákonem určených promlčecích lhůt.
 • Osobní údaje, které výjimečně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu, po kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte.
 • Doba uchování údajů může být překročena výjimečně v jednotlivém případě, kdy to odůvodní okolnosti, např. pokud bude zahájen soudní spor či bude probíhat kontrola ze strany kontrolních orgánů apod.
 • Při určování přiměřenosti doby zpracování osobních údajů budou zohledňována také hlediska délky promlčecí doby, pravděpodobnosti vznesení právních nároků, pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a případných doporučení dozorových orgánů.


IV.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů • Máte-li zájem dozvědět se více o vašich osobních údajích, které uchováváme a které jste nám poskytli, postačí, když nám pošlete neformální e-mail. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.
 • Máte také právo požadovat opravu či o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.
 • Za tímto účelem a v případě dalších otázek týkajících se ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese: info(zavináč)klinoft.cz.
 • Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým orgánem v oblasti práva na ochranu osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, uoou.cz.


Právo na přenositelnost údajů

 • Máte právo na to, abychom vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky možné.


Šifrování SSL nebo TLS

 • Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z "http://" na "https://" a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetí strany.


Námitka proti reklamním e-mailům

 • Můžete kdykoliv vznést námitku proti použití vašich osobních údajů k zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, například v podobě nevyžádaných e-mailů.


V.

Kam posíláme vaše data? Nástroje třetích stran • Odeslané formuláře mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.
 • Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v rámci zpracování smlouvy, například úvěrové instituci pověřené zpracováním plateb.
 • Příjemci osobních údajů jsou tedy osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, podílející se na zajištění provozu služeb, zajišťující marketingové služby.
 • Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
 • K dalšímu předávání údajů nedochází, nebo pouze v případě, že jste s předáváním výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány třetím stranám, například pro reklamní účely.


VI.

Analytické nástroje a Google Analytics • Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • Služba Google Analytics používá tzv. "cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.
 • Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy.
 • Můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, stažením a instalací doplňku prohlížeče "gaoptout".
 • Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit tím, že skrze cookie lištu vypnete sbírání všech cookies kromě "Nutné".
 • Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.
 • Tyto webové stránky používají funkci "demografické charakteristiky" služby Google Analytics. To umožňuje generovat přehledy obsahující údaje o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tyto údaje pocházejí z reklamy založené na zájmu společnosti Google a z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics prostřednictvím cookie lišty.


VII.

Hotjar • Tato stránka používá Hotjar. Poskytovatelem je Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta.
 • Hotjar je nástroj který analyzuje uživatelské chování na této stránce, dovoluje nahrávat například váš pohyb myší, scrollování a klikání na prolinky. Hotjar má schopnost odhadnout, jak dlouho kurzor vaší myši setrvává v určité pozici. Na základě těchto informací vytváří Hotjar heatmapy, díky kterým je možné určit, jaké části webových stránek návštěvníky nejvíce zajímají.
 • Použití tohoto nástroje je založeno na oprávnění provozovatele těchto webových stránek analyzovat vzorce chování uživatelů, což pomáhá stránky optimalizovat.
 • Souhlas s užíváním Hotjaru může být kdykoliv zamítnut prostřednictvím cookies lišty. Deaktivovat Hotjar lze také prostřednictvím tohoto linku a následováním instrukcí uvedených na této stránce: hotjar.com/policies/do-not-track. Abyste Hotjar zcela deaktivovali, je potřeba toto učinit v každém prohlížeči zvlášť a také na každém zařízení.


VIII.

Soubory protokolu serveru a anonymizace IP • Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o typ a verze prohlížeče, použitý operační systém, URL odkazující adresy, název hostitele přistupujícího počítače, čas požadavku serveru, IP adresa.
 • Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že vaše IP adresa je společností Google před odesláním do USA zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.


IX.

Obecné poznámky a povinné informace • Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to dělá.
 • Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.
 • Pro ochranu osobních údajů jsme nejmenovali žádného pověřence.


X.

Soubory cookie • Tyto internetové stránky používají cookies. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do počítače.
 • Soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč a jazykovou preferenci při vaší další návštěvě.
 • Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.
 • Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. soubory cookie pro analýzu vašeho chování při surfování), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů popsány samostatně.
 • Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.
 • Soubory cookies, které na těchto stránkách používáme, jsou nutné, preferenční, statistické a marketingové.
 • Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.
 • Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.
 • Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.
 • Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.


XI.

Cookiebot • Naše webové stránky využívají technologii souhlasu od společnosti Cookiebot k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k doložení tohoto souhlasu způsobem, který je v souladu s ochranou osobních údajů.
 • Poskytovatelem této technologie je společnost Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko (dále jen "Cookiebot"). Při vstupu na naše webové stránky je navázáno spojení se servery společnosti Cookiebot, aby byl získán váš souhlas a aby vám byla poskytnuta další vysvětlení týkající se používání souborů cookie.
 • Společnost Cookiebot poté uloží do vašeho prohlížeče soubor cookie, který identifikuje vámi udělený souhlas nebo jeho odvolání. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud nevymažete samotný soubor cookie společnosti Cookiebot nebo dokud nezmizí účel, pro který se údaje uchovávají.
 • Povinné zákonné povinnosti ukládání zůstávají nedotčeny. Cookiebot se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.


XII.

Vaše práva • Za podmínek stanovených v GDPR máte
  - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


 • XIII.

  Závěrečná ustanovení  • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
  • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 01. 2022.